satilik daire istanbul kiralik daire istanbul

satılık daire

kiralık daire

Btiyiik sanatkaY, boylece bu nalarinda olmayan akustik tertibat
ALLAH'TAN DILERIM K
Kanuni Sultan Siileyman'm li lite "Damat Ibrahim" ve bu dam ilngtinden "Makbul Ibrahim", old nihim" derlerdi.
Ibrahim Pa§a her firsatta da uiifuzunu kuUamrdi. Kudret sah ilcvleti kendisi yonettigini gelen e
Kanuni,  Ibrahim Pasa'mn Ania Ibrahim Pasa'mn oyununa Inider Qelebi'yi idam ettirmesin 1  1 mini,  Ibrahim Pasa'mn  oyna <, ilcbi'nin idamina evet demek <,Vlebi Bagdat'ta idam edildigi I inder Qelebi tarafindan bir kay i.'i-lcbi kayisi Kanuni'nin bogazina
"Bre zalim! Benim gibi gi 1 1 .1 gibi bir mtiflisin soztine uyup
Kan ter i9inde yataktan firlay "Ibrahim! Allah'tan dilerim liiillemaruzkalirsin,"
ibrahim bir yil sonra Kanuni'n
I FMIZLiK HASTASI
I llemadan    Seyh    Ebusuud
i' Hi 1 linden dolayi magrur olan
iniiinda bekardi. Ona gore kadi
i in .mill Efendi kimseye elini s
1    urn daima yanar ve evinin h

kiralık daire istanbul

satılık daire bakırköy

kiralık daire bakırköy

satılık daire avcılar

kiralık daire avcılar

satılık daire bahçeşehir

kiralık daire bahçeşehir

kamr, temizlenirdi.
Ebusuud Efendinin bu durumunu Sadrazam Semiz Ah Pa§a, Kanuni'ye aktardiginda, Padi§ah;
- "§unu cagirm da bir goreyim" dedi. Semiz Ali Pa§a ha
fiften gulumsedi ve;
- "O gelmez padi§ahim. Saraya gelince tesjrifat icabi kol-
tuklanacak, huzurunda sacak opecek, o bunlari yapmaz." diyt-
cevap verdi. Padi§ah, §eyh Ebusuud Efendiyi gormek icin,
butiin tesrifati kaldirdi. Neticede §eyh Ebusuud Efendi hu-
zura almmca Kanuni kendisine;
-  "Allah  sizden razi olsun,gencleri ilminizin feyzi ila nurlandmyorsunuz." dedikten sonra Semiz Ali Pa§a'ya do-
niip;
- "§eyh Efendinin yevmiyesi kac aksedir?" diye sordu. Vezir de "yuz akce" diye cevap verince, padi§ah sozlerine
devam etti;
- "Yuz akce yetmez. Yuz akce de benden sabun parasi ilave edin. Biraz yiiregindeki vehim ve vesvese cirkefini te-
mizlesin."
Bu sSzlerden sonra Ebusuud Efendi padi§ahm ayagina kapamp af diledi. O giinden sonra temizlik mevzuundaki has-sasiyetini terk etti.

satılık daire başakşehir

kiralık daire başakşehir

satılık daire beylikdüzü

kiralık daire beylikdüzü

satılık daire esenyurt

kiralık daire esenyurt

satılık daire bakırköy

kiralık daire bakırköy

NEME LAZIM
Kanuni Sultan Siileyman ile biiyiik islam alimlerinden Yahya Efendi siit kardesjdirler. Yahya Efendi ilim ve keramet
ehli bir zatti.
Bir gun Kanuni Sultan Siileyman, Osmanogullarimn so-nunun nasil olacagim Yahya Efendiye sormak ister. Bu iste-gini de bir kagida su §ekilde yazarak kendisine gonderir.
- "Agabey! sen ilahi sirlara vakifsin. Kerem eyle de biz


I >:;manogullarimn akibetinin ne olac lillp yok mu olacak? Eger oyle olaca
Soruyu okuyan Yahya Efendi I <vabi yazar ve padi§aha gonderir; - "Kardesim! neme lazim!" Cevabi okuyan Kanuni hayret ini ii kayiga binerek Yildiz Parki' r.iha gider. Soru sorup da cevap a ii'.abeyinin yamna 9ikar. Uziintu ici

satılık daire istanbul

satılık daire istanbul

daire istanbul

daire konut kredisi

satılık daire

kiralık daire